Ochrana osobních údajů

led, 11 2024

Ochrana a zpracování osobních údajů

Závazek ochrany Vašich osobních údajů je pro nás klíčovou hodnotou. Tento dokument pojednává o tom, jak Vaše informace shromažďujeme, chráníme a využíváme. Dbáme na to, aby naše postupy byly v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známým jako GDPR. Zpracování osobních údajů pacientů je prováděno s nejvyšší možnou péčí a za účelem poskytování kvalitní zdravotní péče. Shromažďujeme pouze nezbytné osobní údaje, a to včetně zdravotních záznamů, které nám umožňují lépe přizpůsobit léčbu Vašim individuálním potřebám. Odpovědně se staráme o bezpečnost a ochranu těchto údajů před neoprávněným přístupem třetích stran. Dlouhé odstavce o zabezpečení informací, výběru poskytovatelů služeb pro zpracování údajů a o opatřeních, která přijímáme pro ochranu vašich osobních údajů.

Používání osobních údajů

Podrobně se zaměříme na popis účelu zpracování Vašich osobních údajů. Vysvětlíme, proč potřebujeme Vaše údaje shromažďovat, jak dlouho je budeme uchovávat a s kým je můžeme sdílet v rámci poskytování zdravotní péče. Respektujeme Vaše právo na informace a srozumitelně Vám přiblížíme jaké údaje zpracováváme, proč to činíme a jaké máte možnosti v případě, že s našimi postupy nebudete souhlasit. Dlouhé odstavce o vysvětlení zpracování a používání osobních údajů, možnostech odvolání souhlasu a informace o právech subjektu údajů podle GDPR.

Práva subjektů údajů

Detailní rozbor práv, která Vám jako subjektu údajů náleží, včetně práva na přístup k informacím, práva na opravu, práva na výmaz, práva na omezení zpracování, práva na přenositelnost údajů a práva vznést námitky proti zpracování. Vysvětlíme, jakým způsobem a při jakých podmínkách můžete tato práva uplatnit, jakým způsobem Vás budeme informovat o zpracování Vašich údajů a jak se můžete domáhat nápravy v případě, že dojde k porušení právních předpisů. Dlouhé odstavce o právech subjektu údajů a o procesu jejich uplatnění.

Bezpečnostní opatření

Závazek zachovat bezpečnost Vašich osobních údajů ilustrujeme popisem našich bezpečnostních opatření a procesů. Představíme technické a organizační metody, které používáme ke zvýšení bezpečnosti Vašich dat, a opíšeme kroky, které podnikáme k předejití bezpečnostních incidentů. Dlouhé odstavce o kontrole přístupu, šifrování, pravidelných revizích a školeních zaměstnanců v oblasti ochrany dat a o tom, jak zabezpečujeme fyzické nosiče informací.

Kontaktní údaje

Pro případ jakýchkoliv dotazů nebo požadavků týkajících se zpracování Vašich osobních údajů zařazujeme kompletní kontaktní údaje: MUDr. Vendula Sováková, Palackého třída 1946/75, 612 00 Brno-Královo Pole, Česká republika, e-mail: [email protected]. Vystřídají se dlouhé odstavce o způsobech komunikace, dostupnosti pro Vaše dotazy a o možnostech jak se na nás můžete obrátit v případě potřeby asistence s Vašimi osobními údaji.

© 2024. Všechna práva vyhrazena.